en

Informácie o ochrane osobných údajov pri kúpe BMW Lifestyle produktov


Všeobecné
 • Tieto informácie o ochrane osobných údajov stanovujú podmienky, za ktorých dochádza k spracovávaniu osobných údajov pri vzťahoch súvisiacich s predajom originálnych BMW Lifestyle produktov zakúpených prostredníctvom e-Shopu.

 • Pod pojmom
  • „Prevádzkovateľ“ sa rozumie Bavaria TT s. r. o., so sídlom Nitrianska č. 6A, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 35 954 248, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37496/B,

  • „e-Shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke bavariatt.sk/lifestyle,

  • „Dotknutá osoba“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 • Kontaktné údaje Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých môže Dotknutá osoba uplatniť svoje práva, vrátane podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:

Adresa: Nitrianska č. 6A, 917 01 Trnava
Telefónne číslo: +421 33 20 20 000
E-mailová adresa: info@bavariatt.sk

Ako vaše osobné údaje používame

 • Získavané osobné údaje, v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, spracúvame na nasledujúce účely:

  • aby sme Vám doručili BMW Lifestyle produkty, ktoré ste si na e-Shope objednali. Tieto údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s Prevádzkovateľom uzavreli, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.

  • aby sme vám s vaším súhlasom reagovali na vaše otázky a inú korešpondenciu, ktorú uskutočníte prostredníctvom tejto stránky.

  • sledovanie našich oprávnených záujmov, a to najmä:

   (i) marketing podobných služieb a tovarov,
   (ii) preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak v závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť riadne doručiť tovar, poskytovať služby, alebo riadne plniť zmluvné povinnosti.

 • Ak ste na spracúvanie svojich osobných údajov udelili súhlas, potom ho smiete kedykoľvek odvolať.

Zdieľanie Vašich osobných údajov

 • Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov:

  (i)  Spoločnostiam v skupine BMW, ktoré sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s účelmi spracúvania podľa článku 4.1,
  (ii) dodávateľom služieb, ktoré sú nevyhnutné na plnenie vyššie stanovených účelov, vrátane sa poskytovateľov poštových služieb, a
  (iii) štátnym orgánom, regulačným úradom a orgánom činným v trestnom konaní,

  ak to je potrebné na vyššie uvedené účely, ak to ukladá zákon, alebo ak to je potrebné v záujme ochrany našich oprávnených záujmov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Spôsob uchovávania Vašich údajov a Vaše práva

 • Vaše údaje uchovávame po dobu dvoch rokov, alebo v súlade s príslušnou legislatívou po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov.

 • Prenos osobných údajov do tretích krajín a automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, sa nepredpokladá.

 • V zmysle platnej právnej úpravy máte najmä nasledujúce práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 3.1.4:

  • ak sú osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka na účely takéhoto marketingu, 

  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; +421/2/32313214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk


Tieto informácie o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa: 1.11.2019

Objavte viac

Súbory cookie na doméne bavariatt.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.